UBYTOVACÍ ŘÁD

 

Provozovna: Country House Tisá, Tisá 538, 403 36  Tisá

Telefon / mobil: +420 608 452 399 správce objektu, +420 608 952 399

Tísňové volání: SOS 112 Hasiči 150 Zdravotnická záchranná služba 155 Policie 158

E-mail: info@countryhousetisa.cz

Provozovatel ubytování: RB Engineering s.r.o., Tisá 538, 403 36  Tisá

IČ: 27331954

Platnost ubytovacího řádu: od 1.6.2020

 

Provoz celoroční, provozní doba nonstop bez recepce.

 

Vážení a milí hosté,

vítáme Vás v našem penzionu a dovolte, abychom Vás seznámili s pravidly provozu.

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA

Všeobecná pravidla platí pro všechny hosty po celou dobu jejich pobytu v objektu. Součástí ubytovacího řádu jsou tzv. desatera. V celém objektu je nutno udržovat čistotu a pořádek. Kouření v interiéru je zakázáno, použití otevřeného ohně je povoleno pouze na uvnitř vyhrazeného prostoru otevřeného ohniště, kde může být umístěn i provozovatelem zapůjčený gril. Majitel objektu žádá své hosty, aby veškeré vybavení objektu užívali způsobem a vědomím, že jej budou chtít využívat v bezvadném stavu také při příští návštěvě objektu. Stejně tak prosíme hosty o úsporné chování, zejména pak při využití teplé a studené vody a elektrického proudu ve využívaných prostorách. V případě vzniku škod, nebo zjištění nedostatků je host povinen majiteli tuto skutečnost bez odkladu ohlásit, aby mohla být učiněna náprava co nejdříve. Očekáváme od všech hostů, že v případě zjištění možnosti vzniku potenciálních škod zasáhnou vlastními silami k účinné prevenci a neprodleně o této skutečnosti uvědomí majitele, aby tak učinil sám.

Pobyt je možný pouze pro osoby, kterým nebyla nařízena karanténa, nebo u nich nenastaly okolnosti, pro které by karanténa měla být nařízena.

REZERVACE

Předběžná rezervace se provádí na základě poptávky Rezervace ubytování a vystavené nabídky prostřednictvím e-mailu. Každá nabídka má jedinečný variabilní symbol, pod kterým probíhají veškeré platby.

PLATBY

Za pobyt a poskytnuté služby je ubytovaný host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem. Každý ubytovaný host je povinen v čas a řádně uhradit platby za ubytování a jiné dohodnuté služby. Záloha je ubytovateli poskytována dle osobní dohody. Úhrada ceny za pobyt je možná v hotovosti či bezhotovostně na bankovní účet provozovatele ubytování. Úhrada pobytu musí být uhrazena nejpozději ve storno termínu. Platby zálohy, kauce i pobytu mají společný variabilní symbol uvedený v nabídce.

PŘÍJEZD

V den nástupu pobytu je apartmán hostům k dispozici nejdříve v 15 hodin. V případě, že by hosté plánovali příjezd před 15. hodinou nebo po 18. hodině, měli by se na tom s provozovatelem předem domluvit na shora uvedených telefonních číslech či e-mailu.

UBYTOVÁNÍ

Při příjezdu jsou všichni hosté povinni majiteli objektu předložit své osobní doklady za účelem evidence hostů. U dospělých osob je to občanský průkaz, u dětí, které nemají občanský průkaz je to průkaz pojištěnce. V případě, že host má u sebe pouze cestovní pas, pak je povinen doplnit informace z pasu o místo trvalého pobytu. Bez předložení osobních dokladů může být pobyt dané osobě odmítnut. Osobní údaje hostů slouží pouze k evidenci za účelem plateb pobytových poplatků obci a nejsou dále zpracovávány, viz. sekce GDPR. Majitel objektu podle svého zvážení může po hostech požadovat podepsání předávacího protokolu, který právně odpovědný zástupce hostů podepíše, čímž potvrdí za všechny hosty souhlas s dodržováním tohoto ubytovacího řádu. V případě, že hosté zjistí v apartmánech závady, měli by na ně majitele upozornit, aby při ukončení pobytu za původní stav nenesli odpovědnost.

Penzion předá hostovi při zahájení ubytování klíč od vstupních dveří. Host je povinen tento klíč zabezpečit tak, aby se nedostal ke třetím osobám či nemohl být jinak zneužit neoprávněnými osobami. Host odpovídá za klíč od pokoje (případně vstupních prostor). V případě ztráty klíče je host povinen zaplatit 500,- Kč za každou vložku, kterou bude muset provozovatel na penzionu vyměnit. Obsazování pokojů bude provedeno dle počtu lůžek. Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal při příchodu.

ODJEZD

Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, uvolní host v poslední den pobytu apartmán nejpozději do 10:00 hod. Neučiní-li tak, je provozovatel oprávněn účtovat pobyt na další den. Pokud provoz pensionu dovoluje, je možno předem domluvit i pozdější hodinu pro uvolnění pokoje. Při uvolnění pokoje je host povinen předat pokoj v uklizeném stavu, totéž platí o společných prostorách (společenská místnost, komora, koupelny a WC). Host může penzion opustit i před uplynutím doby ubytování. Penzion má však nárok na náhradu v případě, že nebude pokoj poskytnut jinému hostovi. Náhrada je ve výši ceny ubytování. V případě, že host prokáže, že nemohl újmě penzionu zabránit nebude penzion náhradu požadovat.

PROVOZNÍ POKYNY

Po objektu se host pohybuje pouze v domácí obuvi (přezůvkové obuvi), je nepřípustné chodit v tzv. pohorkách, cyklistických, sportovních   botách apod. K uskladnění sportovních potřeb (kola, koloběžky  apod.) je určen výlučně prostor venkovního prostoru ( kontejneru), kterou je host pokaždé povinen ve vlastním zájmu zamykat. Bez vědomí ubytovatele je pohyb nepřihlášených osob ve všech prostorách penzionu zakázán. V době od 22:00 hod do 7:00 hod je host povinen dodržovat noční klid.

V celém objektu je zakázáno kouřit a používat otevřeného ohně, kromě krbových kamen  v apartmánu. Host odpovídá za jejich bezpečný provoz. V pokoji a společných prostorách není dovoleno provádět zásahy do elektrické sítě, nebo jiné instalace.  Pokud Vám nevyhovuje teplotní režim, požádejte prosím provozovatele ubytování o nastavení individuálního režimu. Nové nastavení není jakkoli zpoplatněno. Není dovoleno užívat vlastních elektrospotřebičů (např. varné konvice, vařiče, toustovače apod.). Výjimkou jsou holicí strojky, vysoušeče vlasů, kulmy. Za použití povolených spotřebičů (se souhlasem provozovatele) zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem. Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout televizi, uzavřít okna a při ukončení pobytu odevzdat klíč. V zájmu úspor energie a potažmo ohleduplnosti k přírodnímu prostředí Vás žádáme, abyste v zimním období nevětrali dlouhodobě, natož pak za účelem snížení teploty v pokoji. Pokud Vám nevyhovuje teplotní režim, obraťte se na provozovatele ubytování. Větrejte krátkodobě, za účelem výměny vzduchu v místnosti.

Krbová kamna v apartmánu slouží pro vytvoření celkové pobytové pohody. Je zakázáno v nich spalovat jakýkoli druh odpadu, k topení je určeno připravené dřevo. V rámci ochrany životního prostředí Vás prosíme o třídění odpadu v základném členění – tj. papír, sklo, plasty, nebezpečný odpad (baterie, barvy apod).

Malá domácí zvířata mohou být umístěna v prostorách pensionu jen se souhlasem provozovatele ubytování. Majitel zvířete je povinen prokázat jeho nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu. Není dovoleno, aby zvířata byla ponechána v prostorách penzionu bez dozoru svého majitele. Zvířata nesmí ležet na lůžku, nebo ostatním za řízení pro hosty, musí mít svůj pelech. Nelze užívat sprchy, nebo umyvadla ke koupání, nebo mytí zvířat. Venkovní jezírko taktéž není určeno  ke koupání zvířat. Ke krmení zvířat nesmí být používán inventář, který slouží hostům. Majitel zvířete odpovídá za dodržování nočního klidu od 22:00 hod. do 7:00 hod. Host nesmí do ubytovacích prostor vpouštět jiné osoby, či zvířata bez souhlasu penzionu.

JEZÍRKO

Host prohlašuje, že je srozuměn s tím, že koupání v jezírku je na jeho vlastní nebezpečí. Host odpovídá, za ostatní ubytované včetně nezletilých dětí, za případné úrazy v bazénu i v celém objektu nenese provozovatel ubytování žádnou odpovědnost. Host ani další ubytované osoby nejsou oprávněni, s jakoukoliv manipulací se zařízením jezírka. V jezírku je zákaz lovení vodních živočichů, trhání rostlin a manipulace s technologií jezírka. Z bezpečnostních důvodů je také v jezírku zákaz vstupu do kačírku, mezi rostliny a na vodní kaskádu včetně zaplavovací studánky. Do jezírka je zakázáno vstupovat v obuvi (vyjma koupací měkké a gumové obuvi), do jezírka nosit či vhazovat kameny nebo ostré předměty, díky kterým by mohlo dojít k poškození jezírkové fólie. Vzhledem k tomu, že je jezírko udržováno bez jakékoliv chemie, pouze mechanickou filtrací za podpory mikroorganismů a rostlin, není povoleno při kontaktu s vodou v jezírku používat jakékoliv chemické přípravky. V případě poškození je povinen uhradit majiteli škodu. V zimním období lze chodit jen po udržovaných cestách. Rovněž v  okolí jezírka mohou děti pobývat jen pod dohledem a to ve všech ročních obdobích.

PARKOVÁNÍ

V letním období je zákazníkům k dispozici možnost parkování celkem až pro deset osobních vozidel. Čtyři parkovací místa jsou na zpevněné ploše před domem, šest na zpevněné ploše za penzionemV zimě může být parkovací možnost na zpevněných plochách kolem chalupy snížena. Parkovací plocha je návštěvníkům k dispozici zdarma, majitel objektu však nenese odpovědnost za škody způsobené na vozidlech návštěvníků třetí osobou nebo vlivem povětrnostních podmínek.  Parkování na jiných než výše uvedených místech, zejména pak na travnatých plochách, je parkování motorových vozidel zakázáno. Průjezd po cestě směrem do zahrady za penzion musí být trvale volný.

SLUŽBY

Cena za ubytování v sobě zahrnuje pobyt v penzionu s využitím veškerého vybavení v poskytnutých prostorách, přiměřenou spotřebu vody a elektrické energie, praní povlečení a ručníků, úklid a pobytovou taxu hrazenou obci. V rámci služeb je hostům po celou dobu k dispozici Wifi připojení zdarma. Povlečení a ručníky jsou poskytnuty jednorázově na dobu pobytu hosta. V případě potřeby je možné jak povlečení, tak i ručníky za poplatek u ubytovatele vyměnit. Cena za pobyt je stanovena platným ceníkem pro dané období s ohledem na délku pobytu a počet osob pobývajících v penzionu. Případné zvlášť domluvené služby se hradí při jejich objednání. Provozovatel ubytování je plátcem DPH.

EXTERIÉR, OTEVŘENÉ OHNIŠTĚ A GRIL

Využití otevřeného ohniště je pro hosty zdarma. Hostům není dovoleno bez souhlasu provozovatele ubytování trhat rostliny nebo plody z keřů a stromů. Dospělé osoby odpovídají za škody způsobené svými dětmi, svěřenými osobami a domácími mazlíčky.

Hosté při využití ohniště či grilu musí dbát zvýšené opatrnosti, zejména v suchých letních měsících. Pro případ nečekaného šíření ohně je u ohniště k dispozici voda v jezírku. Ohniště či gril je možné opustit pouze po jeho úplném vyhasnutí.

BEZPEČNOST

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat nezletilé děti bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách penzionu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorech penzionu i v jeho venkovní části. V případě zjištění požáru je host povinen ho vlastním i silami uhasit, popř. jej ohlásí na telefonní číslo 150 a ihned provozovateli objektu. Provozovatel penzionu přivolá lékařskou pomoc pro hosta, který onemocní nebo je zraněn, příp. zajistí převoz do nemocnice. Veškerou lékařskou péči si host hradí sám. Vstup na okolní pozemky penzionu pouze na vlastní nebezpečí. V zimním období je host povinen dbát opatrnosti z hlediska nebezpečí úrazu padajícím sněhem nebo ledem ze střechy.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

Za škody způsobené na majetku penzionu odpovídá host v plném rozsahu. Je zakázáno poškozovat vybavení penzionu, ať už úmyslně, nebo z nedbalosti (např. ponecháním svěřených osob či domácích zvířat bez dozoru). Ubytovatel má právo vyžadovat náhradu škody způsobenou úmyslně nebo z nedbalosti. Za škody na majetku ubytovaného, případně odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných částech pensionu, nenese ubytovatel žádnou zodpovědnost, ačkoli ubytovatel prohlašuje, že dělá a bude dělat všechno pro to, aby k žádným škodám na majetku ubytovaného nedošlo. Majetek ubytovaných není pojištěn. Ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných. Ubytovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví ubytovaných. Zdraví ani život ubytovaných není ubytovatelem pojištěno. V případě ztráty klíčů je host povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit provozovateli a uhradit vzniklou škodu. V případě, že vznikne škoda na za řízení a vybavení objektu, je host povinen škodu neprodleně nahlásit provozovateli a vyčíslenou škodu uhradit, pokud neprokáže, že škodu nezavinil. Při hrubém znečištění pokoje bude účtován poplatek ve výši 1 000,- Kč.

Za klenoty, peníze a jiné cennosti penzion odpovídá bez omezení pouze, pokud tyto věci byly převzaty penzionem do úschovy nebo pokud ke škodě na nich došlo jednáním provozovatele penzionu. Právo na náhradu škody musí být uplatněno v penzionu bez zbytečného odkladu v den, kdy se poškozený o škodě dozvěděl.  Penzion odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly za tímto účelem odevzdány provozovateli ubytování do úschovy.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR

Na základě zákona č. 565/1990 Sb., v aktuálním znění jsme povinni evidovat seznam ubytovaných hostů za účelem odvodu místních poplatků obci za rekreační a lázeňský pobyt a poplatky z ubytovací kapacity. U ubytovaných hostí proto evidujeme jejich jméno, příjmení, adresu bydliště a číslo osobního dokladu. Pro stanovení výše poplatku je rozhodující délka pobytu a fakt, zdali jde o dítě či dospělou osobu. Proto dále evidujeme datum příjezdu, datum odjezdu a datum narození ubytovaného. Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem úhrady poplatků a to v souladu se zněním zákona bez souhlasu subjektu údajů (ubytovaného hosta). V účetnictví však zůstávají až do skartační lhůty osobní údaje objednatele ubytování, kterému je vystavena faktura za ubytování a odběr služeb. Veškerá evidence je zpracována pouze poskytovatelem ubytování. K evidovaným informacím může mít dále přístup jednou za pololetí pouze úředník na obci při vyměření výše poplatků nebo úředník finančního úřadu provádějící kontrolu účetnictví. Pokud však ubytovaný host nesouhlasí s delším uchováváním osobních údajů, může prostřednictvím e-mailu zaslat žádost o výmaz osobních údajů po lhůtě nebytně nutné. Touto lhůtou je nejbližší termín 15.7. nebo 15.1. (podle toho, co nastane dříve) v případě ubytovaných hostí nebo 120 měsíců po ukončení fiskálního roku v jehož průběhu došlo k evidenci objednatele služby za účelem fakturace. Na základě přijaté žádosti bude uvedený ubytovaný host bez prodlení informován o tom, kdy a jak byly informace o jeho pobytu smazány.

OSTATNÍ

Ubytovatel je oprávněn bez náhrady ukončit pobyt hostů, kteří hrubě porušili tento ubytovací řád. Za hrubé porušení se považuje ubytování nenahlášených osob, opakované porušení nočního klidu, hrubé chování vůči ostatním hostům nebo provozovateli objektu a jeho pracovníkům, opakované kouření v interiéru objektu nebo úmyslné či opakované poškozování nebo znečišťování vybavení objektu. Při pozdním příjezdu nebo předčasném ukončení pobytu se žádná část ubytovacího poplatku nevrací. Ukončením pobytu se ubytovatel nevzdává práva na náhradu škody způsobené hostem v prostorách objektu.